B1-tasemeeksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Eesti keele B1 keeletaseme saavutamine

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.

Kursuse sisu

Suhtluskeel:

 • Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased, kodused tööd)
 • Kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm)
 • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olmeteenused ja kaubandus, riigi- ja omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
 • Vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad, külaliste kutsumine ja võõrustamine)
 • Reisimine, transport (vaatamisväärsused ja kaunimad paigad Eestis, reis väljaspool Eestit, väljasõidu/reisi organiseerimine, ühistransport, linnatransport, majutusasutused, reisibürood, majutus, loodussõbralik käitumine)
 • Inimsuhted (suhted teiste inimestega, iseloomujooned, sõprus, emotsioonid)
 • Tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund)
 • Haridus, erialad, töö ja töösuhted (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid, töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl)
 • Toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, tellimine, toiduainete ostmine, tervislik toitumine)
 • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme)
 • Teenindus (suhtlemine kliendiga: teenuste/toodete tutvustamine, aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine, ametialased telefonikõned ja kirjavahetus). Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks vajalikku sõnavara.

Grammatilised teemad:

 • Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
 • Sihitise käänded
 • Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid
 • Ma- ja da-tegevusnimi
 • Rektsioon
 • Käskiv ja tingiv kõneviis
 • Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid
 • Omadussõna võrdlusastmed

Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

 • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
 • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
 • Kursuse läbinu

  Kuuldu mõistmine

  • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet ja olulisemaid üksikasju.
  • Suudab jälgida lühikest juttu tuttaval teemal.
  • Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab kordamist või üleküsimist.

  Loetu mõistmine

  • Suudab lugeda lühemaid tekste.
  • Saab aru faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
  • Mõistab ka pikemate tekstide peamõtet, kui teema on talle oluline või tuttav.

  Rääkimisoskus

  • Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades.
  • Oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat vestlust, kui teema on talle tuttav.
  • Oskab arusaadavalt hääldada, aga emakeele aktsent võib olla tuntav ning esineb hääldusvigu.

  Kirjutamisoskus

  • Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid tekste.
  • Oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab fakte või põhjendab toiminguid.

  Muu info

  Koolituskeskus Reitingule on väljastatud eesti keele koolituse tegevusluba nr 1.1-3/16/119 20.06.2016 tasemete A2, B2 ja C1 koolituste läbiviimiseks ning tegevusluba 1.1-3/16/101 3.06.2016 B1 taseme koolituse läbiviimiseks.


  Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.  Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

  Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

  Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


  Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
  Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
  Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  

  Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


  • Kestus: 220 akadeemilist tundi
  • Sisaldab: Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
  • Koolitajad: Raina Ventsli

  Koolitajad:

  • lektor
   Raina Ventsli Raina on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetajana. Õpetanud peamiselt vene keele baasil eesti keelt Loe veel
​​