B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Saavutada eesti keele oskus B2 tasemel

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga

Kursuse sisu

Suhtluskeel:

 • Mina, sõbrad (välimus ja iseloom, inimsuhted, minu eripära ja võimed, töökaaslased ja muud lähikondlased ning nendevaheline läbikäimine)
 • Perekond ja kodu (perekond, peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine, viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak)
 • Tervis, heaolu ja enesetunne (arstiabi, vahejuhtumid, õnnetused, haigused, eluviis ja eluviisimuutused, raviteenused ja raviprotseduurid, enesetunde kirjeldamine, ravikindlustus)
 • Haridussüsteem ja koolivõrk (Eesti haridussüsteem ja koolivõrk, üld- ja kutseharidusasutused, koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid, täiskasvanuõpe, iseõppimine, suhtlemine õpilaste ja lapsevanematega, õpilase areng ja edasijõudmine)
 • Riigid ja nende kultuur (valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, pealinnad, elustiil, rahvuslikud stereotüübid. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö)
 • Keskkond, kodukoht, Eesti (meie pealinn, maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, kodukoht, liiklus, globaalprobleemid, sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus, turvalisus. Loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, keskkonnaprobleemid, urbaniseerumine. Eesti valitsemiskord, majandus, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. Seadusandlus ja parlament, kuritegu ja karistus, usuline vabadus. Lähinaabrid.)
 • Igapäevased tegevused (harrastused, spordialad, reisimine, vaba aja veetmise võimalused, tervislik eluviis ja toitumine, sisseostud, toit, tarbimisharjumused, teenindus ja suhtlemine. Olmeteenused ja kaubandus, riigi- ja omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
 • Töö (haridus, elukestev õpe; teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine;tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks)
 • Kultuur (kirjandus, helilooming, film, teater, kunst, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; žanrid ja inimesed filmis, teatris ja kunstis, maali kirjeldus, filmi või etendu...

  Kursuse läbinu

  1) Kuuldu mõistmine

  * Mõistab kuuldut enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.

  2)Loetu mõistmine

  *Suudab lugeda ja mõista eri eesmärkidel koostatud tekste, kasutades vajadusel abimaterjale.

  3)Üldine rääkimisoskus

  * Suudab emakeelse kõnelejaga suhelda ladusalt ja spontaanselt.

  * Suudab osaleda arutluses, oma vaatenurka selgitada ja ...

  Muu info

  Koolituskeskus Reitingule on väljastatud eesti keele koolituse tegevusluba nr 1.1-3/16/119 20.06.2016 tasemete A2, B2 ja C1 koolituste läbiviimiseks ning tegevusluba 1.1-3/16/101 3.06.2016 B1 taseme koolituse läbiviimiseks.


  Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.  Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

  Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

  Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


  Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
  Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
  Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  

  Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


  • Kestus: 500 akadeemilist tundi
  • Sisaldab: Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest 300 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
  • Koolitajad: Raina Ventsli

  Koolitajad:

  • lektor
   Raina Ventsli Raina on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetajana. Õpetanud peamiselt vene keele baasil eesti keelt Loe veel
​​