C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Print
 • kokkuleppel
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Saavutada eesti keele tase C1

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga.

Kursuse sisu

Teemavaldkonnad ei ole C1 koolituses piiratud, väga kitsaid erialaseid teemasid käsitletakse õppijate soovil.

Suhtluskeel:

 • Inimene ja ühiskond (perekond ja kodu: perekond, peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine, viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak. Keskkond, omariiklus ja kodanikuks olemine, kodukoht, Eesti: geograafiline asend, mitmekultuuriline ühiskond, kliima, maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, kodukoht, liiklus, globaalprobleemid, sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus, turvalisus. Loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, keskkonnaprobleemid, urbaniseerumine. Eesti valitsemiskord, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. Seadusandlus ja parlament, kuritegu ja karistus, usuline vabadus; eluring: sünd, elu ja surm. Inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). Suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel; meedia kui suhtluskanal ja –vahend. Majanduselu: tõusud ja mõõnad, ettevõtlusmaastik, heaoluühiskond; laenamine-liisingud; sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; ebaterved eluviisid, kuritegevus. Naaberriigid: valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, pealinnad, elustiil, rahvuslikud stereotüübid. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö jne).
 • Keskkond ja tehnoloogia (geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus, tasakaal inimese ja looduse vahel; elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik); tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng. Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja fondid, abirahad, soodustused puuetega inimestele jne); säästlik eluviis; sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond. Tehnoloogia: teaduse ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; biotehnoloogia ...

  Kursuse läbinu

  Kuuldu mõistmine

  • Mõistab pikka ja keerukat suulist teksti, tabades ka varjatud tähendust.

  Loetu mõistmine

  • Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema huvivaldkonda või mitte.

  Üldine rääkimisoskus

  • Oskab väljenduda ladusalt ja loomulikult.
  • Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil.

  Üldine kirjutamisoskus

  • Oskab erinevatel teemadel kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste.

  Muu info

  Koolituskeskus Reitingule on väljastatud eesti keele koolituse tegevusluba nr 1.1-3/16/119 20.06.2016 tasemete A2, B2 ja C1 koolituste läbiviimiseks ning tegevusluba 1.1-3/16/101 3.06.2016 B1 taseme koolituse läbiviimiseks.


  Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.  Ettevõtetel ja asutustel on võimalik tellida kõiki koolitusi ka sisekoolitusena - võimalus lähtuda just sinu ettevõtte vajadustest ja soovidest!

  Pikemalt kestvate kursuste eest saab soovi korral tasuda mitmes osas (maksegraafikuga). Vaata

  Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus


  Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
  Tallinnas: Marit Kadak, tel 65 25 982, marit.kadak@reiting.ee
  Tartus, E-õpe: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee  

  Registreerumiseks kliki lehe ülaservas paremal nuppu "Registreeru" ja sisesta andmed.


  • Kestus: 500 akadeemilist tundi
  • Sisaldab: Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest 300 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
  • Koolitajad: Raina Ventsli

  Koolitajad:

  • lektor
   Raina Ventsli Raina on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetajana. Õpetanud peamiselt vene keele baasil eesti keelt Loe veel
​​