C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Saavutada eesti keele tase C1

Sihtgrupp

Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijate keeleoskustase selgitatakse eelnevalt välja kirjaliku testiga.

Kursuse sisu

Teemavaldkonnad ei ole C1 koolituses piiratud, väga kitsaid erialaseid teemasid käsitletakse õppijate soovil.

Suhtluskeel:

 • Inimene ja ühiskond
 • Keskkond ja tehnoloogia
 • Töö ja haridus
 • Kultuur ja looming

Keeleteadmised:

 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Sõnade tuletamine
 • Kujundlikud väljendid
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
 • Tegusõnadest tuletatud sõnad
 • Sihilised tegusõnad
 • Rektsioon
 • Ma- ja da-infinitiivi vorm
 • Umbisikuline tegumood
 • Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine
 • Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed
 • Taga- ja eessõnad
 • Sidesõnad
 • Kohakaassõnade paljusus
 • Ma-tegevusnime vormid
 • Umbisikuline tegumood
 • Kesksõnad
 • Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik)
 • Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).

Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

 • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
 • Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust
 • Arvamusavalduste koostamine; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest.

Õppemeetodid:

 • loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, rühmatöö, paaristöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, iseseisev töö.

Põhjalikuma sisututvustuse koos täpsustustega leiad koolituse õppekavast!

Õpiväljundid

 • Kuuldu mõistmine - Mõistab pikka ja keerukat suulist teksti, tabades ka varjatud tähendust.
 • Loetu mõistmine - Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema huvivaldkonda või mitte.
 • Üldine rääkimisoskus - Oskab väljenduda ladusalt ja loomulikult; valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil.
 • Üldine kirjutamisoskus - Oskab erinevatel teemadel kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste.

More

Koolituskeskus Reitingule on väljastatud eesti keele koolituse tegevusluba nr 1.1-3/16/119 20.06.2016 tasemete A2, B2 ja C1 koolituste läbiviimiseks ning tegevusluba 1.1-3/16/101 3.06.2016 B1 taseme koolituse läbiviimiseks.


 • Duration: 500 tundi
 • Sisaldab: Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest 300 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 200 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 • Juhendab: Raina Ventsli

Lektorid:

 • lektor
  Raina Ventsli Raina on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetajana. Õpetanud peamiselt vene keele baasil eesti keelt More
​​