Töötervishoiu ja -ohutusealane täiendõpe I. Töökorraldus, juhendamised, tööõnnetused

Print
 • Upon agreement
Registreeru
Telli sisekoolitusena Õppekava

Kursuse eesmärgiks on tagada töökeskkonnaspetsialistide, -volinike ja -nõukogu liikmete töötervishoiu ja -ohutusealaste teadmiste uuendamine iga viie aasta järgi, nagu nõuab Sotsiaalministri määrus nr 80 14.12.2000.

Koolituskeskus Reiting on registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja täiendõppekursuste läbiviimiseks, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi; esmaabiandja välja- või täiendõppekursuste läbiviimiseks. Teade koolitusasutuse registreerimisest nr 5/2014 09.01.2014, Sotsiaalministeerium.

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, tööandjad, kui nad täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

Kursuse sisu

Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Tööohutuse all mõistetakse töökorralduse abil sellise töökeskkonna saavutamist, mis võimaldab töötajal tööd teha oma tervist ohtu seadmata – vältida tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Tööandja suunab töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmed täiendõppele kui:

 • töökeskkonnas on toimunud muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks;
 • töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

Töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev juhatuse liige või asutuse juhataja peab läbima tööohutusalase täiendõppe kui:

 • töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
 • töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
 • tööinspektor peab seda vajalikuks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kes on töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, millised on nende ülesanded?
 • Millal tuleb moodustada töökeskkonnanõukogu?
 • Mis nõuded peavad olema vastavalt seadusele, määrustele täidetud?
 • Milliseid tegevusi hõlmab sellealane juhendamine?
 • Millised on enim levinud vead ja kuidas neid ennetada?

Õpiväljundid

 • jälgib töökeskkonna alast töökorraldust ettevõttes;
 • teab, mida hõlmab sellealane juhendamine;
 • teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu.

More

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja tunnistust!


 • Kellaaeg: 9.30-16.45
 • Duration: 8 tundi
 • Juhendab: Veronika Kruustik

Lektorid:

 • lektor
  Veronika Kruustik Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates More
​​