Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Reiting PR poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Reiting (edaspidi koolituskeskus).

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti ja/või vene keeles, kui õppekavas ei ole täpsustatud teisiti.

1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedikäsiraamatust.

1.4 Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr 167638, esitatud 02.02.2017.

1.5 Koolituskeskus Reiting omab Haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevuslubasid nr 101 ja 119 eesti keele tasemeeksami koolituste läbiviimiseks

1.6 Teade koolitusasutuse registreerimisest 5/2014, Sotsiaalministeerium. OÜ Reiting PR on registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendusõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja täiendõppekursuste läbiviimiseks, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi; esmaabiandja välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist. Samuti lähtume õppekava koostamisel valdkonna kutsestandardist ning võimalusel OSKA valdkonna uuringute tulemustest.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures.
2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppe sisu;
 • õppemeetodid;
 • iseseisev töö;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;
 • õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg;
 • õppekorralduse alused;
 • vaidluste lahendamise kord;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • kvaliteedi tagamise tingimused ja kord;
 • õppekava kinnitamise ja uuendamise aeg.


2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.

2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega. Õppija sobivaid isikuomadusi ja hoiakuid vastava kutse omandamiseks hinnatakse jooksvalt kogu koolituse vältel.

2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.

2.7 Õppekavade koostamisel kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte. 

2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.

2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel, koolituse toimumise juures. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda koolitusjuhi juures.

2.10 Koolituskeskus võib arvestada teistes koolitusasutustes (sh koolituskeskus Reiting teistel õppekavadel) ja koolides läbitud täiendus- ja tasemeõpet ning töökogemust õppekava täitmise osana. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks (VÕTA) tuleb õppijal enne õppe algust esitada vastav taotlus ja dokumendid, mille alusel koolituskeskus teeb otsuste VÕTA arvestamise või mittearvestamise osas. Täpsema info saamiseks võta ühendust koolituskeskusega.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituskeskus Reiting poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ja/või täiskasvanute koolitamise kogemust, et tagada täiskasvanute koolitamise alane pädevus.

3.2 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.

3.3 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.

3.5 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.reiting.ee lehel väljakuulutatud koolituste juures

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kolm kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu. 

4.2 Kõigil õppijatel on võimalik ja soovitav enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskuse kliendihalduri või koolitusjuhiga, et selgitada välja tema koolitusvajadus ning õppegrupi sobivus.

4.3 Kõik koolitusele varakult registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.

4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.

4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppimist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd, kuid samas toetaks erivajadusega õppijat õpieesmärkide saavutamisel. Et koolituskeskus oskaks arvestada sinu erivajadusega, anna meile sellest teada enne koolituse algust.

4.6 Koolituskeskus Reiting omab koolitusklasse Pärnu mnt 67a, Tallinn. Tartus asuvad meie koolitusklassid aadressil Kastani 39 ja Tiigi 61b (täpsem kirjeldus SIIN). Samuti on olemas mobiilsed arvutiklassid, et tagada vajadusel igale õppijale õppetööks sülearvuti (vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga). Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.  .

4.8 Igaks koolituseks on ette valmistatud elektroonilised õppematerjalid (juhul kui pole kokku lepitud teisiti). Eelistame jagada elektroonseid õppematerjale kas e-õppe keskkonna Moodle kaudu, kokkulepitud keskkonnas või saates meilile. Konkreetse koolituse õppematerjalide jagamise keskkond lepitakse kokku grupiga.

4.9 Õppetöös kasutatakse vastavalt vajadusele ka veebikeskkonda Zoom. Sel juhul on see info toodud asutuse veebilehel konkreetse koolituse toimumise juures ning edastatakse õppijale infokirja teel enne koolituse algust.
Veebikeskkonda kasutades tagame toe nii õppijale kui koolitajale.

Tugi õppijale: enne koolituse algust saadame igale õppijale koolituse toimumise lingi ja parooli, kuhu tekib ligipääs koolituspäeva hommikul. Koos lingiga saab õppija ka videotutvustuse, kuidas keskkonda pääseda. Kui tulevane õppija kahtleb oma oskustes või vajab eelnevalt tuge sisselogimisel, pakume neile ka turvaliselt keskkonnaga tutvumise võimalust (sisselogimise juhendamine toimib telefoni teel ning kui õppija on jõudnud keskkonda, saab ta seal koos juhendajaga proovida näiteks kaamera ja mikrofoni kasutust jne). Koolitusel osalejatelt eeldame kaamera seesolekut terve koolituspäeva (va. pausi) vältel, et veenduda tema aktiivses osaluses. Mikrofon on sisse lülitatud vaid selleks ajaks, kui õppija on palunud sõna või koolitaja on palunud õppijal rääkida.

Tugi koolitajale: vajadusel pakume koolitajatele tehnilist tuge ning kohtume nendega eelnevalt ka veebis, et nad saaksid õppetööks vajalikul tasemel oma digioskused läbi katsetada. Koolitajad saavad kasutada Zoomis võimalusi nagu “valge tahvel”, “küsitlused” ja “gruppideks jagamine”. Koolitajatele on muuhulgas välja töötatud videojuhised Zoomi kasutamiseks.

4.10 Koolituskeskuse võimaldab auditoorsete koolituste läbiviimisel osalejatele kohvipausi kui koolitus kestab enam kui 2 akadeemilist tundi

4.11 Koolitusruumides on olemas internetiühendus, mida on võimalik koolituse kestel kasutada tasuta.

4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

4.13 Tunnistus väljastatakse õppijale kui täidetud on tunnistuse väljastamise eeltingimused ning kõik seatud õpiväljundid on hinnatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt läbitud tundide mahule. Tunnistus/tõend väljastatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul elektrooniliselt, juhul kui pole kokku lepitud teisiti.

4.14 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastame tasu eest vastavalt hinnakirjale, peale kirjalikku avaldust koolituskeskusele.

Tunnistuse duplikaadi või inglise või venekeelse tunnistuse tellimiseks palume kirjutada koolitus@reiting.ee või helistada 5663 0680. Lisainfo SIIT.

4.15 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid. Koolituskeskus Reiting privaatsuspoliitikaga tutvu SIIN 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul palume täita osalejatel anonüümne elektroonse tagasidelehe, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kus kogume tagasisidet kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.
5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Marite Butkaite"Täiskasvanute
koolitaja koolitus"
sügis 2020

Läbisin koolituse eelmisel sügisel. Soovitan soojalt! Minu jaoks sobis väga hästi! Olin vahelduva eduga päevatöö kõrvalt loovkirjutamisega seotud koolitusi ja töötube teinud umbes kümmekond aastat. Reitingu koolituse läbimine oli minu jaoks väga väga hea asi.
Sai kunagi õpitu ja aastate jooksul kogetu uuesti läbi võetud. Tagasivaate ja värskendamisena väga hea ning sai ka uusi oskusi-teadmisi. Samuti sobis mulle see seetõttu, et oli nii teooriat kui ka praktikat. Võin öelda, et paari kuu jooksul toimus intensiivne töö, mille tulemusi on tundsin - et ikka soovin oma tulevikku siduda õpetamise ja juhendamisega. 🙂
Hea on ka see, et kursuse jooksul käiakse läbi erinevad teemad alates täiskasvanute koolitamise ABC-st lõpetades erinevate tehnoloogialahendustega. Rääkimata videotreeningust ja võimalusest osaleda praktikapäeval.