Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 OÜ Reiting PR poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Koolituskeskus Reiting (edaspidi koolituskeskus).
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedikäsiraamatust.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Koolituskeskuse Reiting poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust, minimaalselt bakalaureusekraadi, enamjaolt magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt kolm kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.
4.2 Kõigil õppijatel soovitame enne koolitusele registreerimist võtta ühendust koolituse korraldajaga täpsustamaks üle koolitusvajadus ning edastamaks endapoolseid soove. Võimalusel võetakse registreerinutega enne koolituse algust veelkord individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja individuaalsed õppe eesmärgid ja vajadused edukaks koolitusel osalemiseks.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
4.5 Koolituskeskusel Reiting on õppeklassid Tartus ja Tallinnas, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.6 Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga.
4.7 Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal.
4.8 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
4.9 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.10 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.
5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Keity T."Sekretär-juhiabi
kursus koos
personalitöö õppega"
talv 2021

Suured tänud kogu tiimile väga põhjaliku ja meeldiva koolituse eest.
Mõned takistused olid aga saime neist jagu. Mul on siiralt hea meel, et Reitingu oma koolitajaks valisin. Mul on ainult kiidusõnad ja kõige positiivsemad emotsioonid.