Telli ettevõttele sobiv koolitus!

Ei leidnud meie koolituskalendrist sobivat koolitust või soovid koolitada kogu enda meeskonda?

Telli sobiv koolitus meilt – sisekoolitus ettevõttesse, asjalik ja motiveeriv lisaväärtus strateegiapäevadele või hoopis midagi muud?

Saada päring ja teeme lähtudes Sinu vajadustest ja soovidest pakkumise.

 

 

Koolituse ettevalmistamisel pöörame tähelepanu just nendele teemadele, mis on asutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on see, et koolitust saab korraldada Teile sobival ajal ja kohas. Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam.

Koolituse oodatavad õpiväljundid, sisu ja selleks vajaliku mahu kohandame vastavalt sihtrühmale ja konkreetsetele vajadustele. Allpoolt leiad mõned näited (ajajuhtimine, meeskonnatöö, konfliktijuhtimine jms) võimalikest kursuse sisudest ja mahtudest kuid küsi julgelt pakkumist, et saaksime teha pakkumuse just Sinu asutuse vajadustest lähtuvalt!

EESTI KEEL

Kui Sul on meeskonnas inimesed, kes on suurepärased kaastöötajad aga ei valda eesti keelt sellisel tasemel, et nad saaksid tööl hakkama eesti keeles, siis meil on võimalik pakkuda neile ka eesti keele koolitust 

 

Koolituse õppekava koostamisel lähtume keeletaseme oskustest kuid saame lisada ja harjutada just sellist sõnavara ja väljendeid, mis lähtuvad ettevõtte spetsiifikast.

 

 

Aitame leida sobivaima koolituse läbimise võimaluse ning anname infot erinevate toetusvõimaluste kohta!

 

JUHTIMINE

Koolituse käigus käsitletakse tööalaseid olukordi esinemisel. Koolituse eesmärgiks on toetada töötajaid, kus jagame teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas enda esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.


 • Lavanärviga toimetulek –Psühholoogilised ja füüsilised pinged avalikul esinemisel. Miks need tekivad ja kuidas läbi teadlikustamise nendega toime tulla.
 • Ettekande ettevalmistus – Kuidas koostada ettekanne mis on meeldejääv ja haarav. Kuidas ettekannet alustada ja lõpetada. Milliseid nippe kasutada publiku tähelepanu hoidmiseks nii paberilt loetud ettekande kui improviseeritud kõne puhul.
 • Kehakeel – Milliseid märke me loeme välja teiste kehakeelest. Kuidas näevad mind teised. Millised kehakeelesõnumid jätavad sinust avatud ja enesekindla inimese mulje, millega reedad, et oled ebakindel ja haavatav. Kas minu kehakeel võib mõjutada ka mind ennast.

Kuidas juhtida aega ja olla motiveeritud? Oled vahel tundnud, et ööpäevas võiks olla 25tundi – kohustused kasvavad üle pea, seatud prioriteedid kõiguvad kergesti paigast ja jõuad tegeleda vaid sellega, millega juba kiire? Kuidas kontrollida aega?

 

Praktiline kursus lühiloengute, testide ja rühmatöödega kogenud psühholoogilt ja koolitajalt!

 

Kursuse sisu:

 

 • Kas ma teen alati seda, mida on vaja teha?
 • Millega ma raiskan teiste aega?
 • Mis on reaktiivne ja mis proaktiivne tegutsemine?
 • Ajaraiskamise vallandajad.
 • Test – millist ajakasutusstrateegiat kasutad?
 • Liikumine ajamaatriksis.
 • Plaan aja efektiivsemaks juhtimiseks
 • Mis on enesemotivatsioon?
 • Motivatsiooni kaotamise kolmpeamist põhjust (enesekindluse puudumine, fookuse puudumine, suuna puudumine). Kuidas neid kõrvaldada?
 • Motiveeriva keskkonna loomine tööl.
 • Mille külge saaksin ankurdada oma karjääri?

Koolituse eesmärgiks on tõsta iga üksikisikumeeskonnaliikme motivatsiooni tööalaseks panustamiseks ja üksteise aitamiseks, võimendada osalejates ühtse meeskonna tunnet ning selle tulemusena saavutada meeskonnatöös tõhususe kasv.

 

 • mis on meeskond?
 • meeskonnatöö printsiibid;
 • koostööd takistavad tegurid;
 • mina ise meeskonnaliikmena;
 • meie meeskonnana;
 • kuidas tulla toime konfliktsituatsioonidega?
 • ajajuhtimise põhimõtted ja tööriistad;
 • toimetulek stressiga ja läbipõlemise ennetamine

Koolituse eesmärgiks on tõsta peamiselt töötleva tööstuse ettevõtete efektiivsust ja tagada läbi tõhusamapersonalijuhtimise tugevam organisatsioonikultuur.

 

Kursuse sisu:

 

 • personalijuhtimise tähtsus kaasaegses ettevõttes;
 • tööjõuturg ja värbamine;
 • töötaja areng ja selle toetamine ettevõttes;
 • personali arvestus ja dokumentatsioon;
 • ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel;
 • personalijuhi enda toimetulek pingetega ning nende juhtimine .

Koolitus on osalejaid kaasav, rohkelt näitlikustatud, interaktiivne ja viiakse läbi praktiliste grupi – ja paaristööde ning individuaalsete tööde vormis + koolitaja poolsed näited ja teooria.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada osalejatele erinevaid etiketi- ja suhtlusalaseid praktikaid sh lauakombeid. Koolituse põhirõhk on töötajate oskuste täiendamisel nii, et ka kõige keerulisem kohtumine klientide, kolleegide või koostööpartneritega oleks tulemuslik, meeldiv ning pingevaba.

 • kultuuri ja väärtuste mõju konflikti tekkes, nendega arvestamine läbirääkimistes;
 • konfliktide lahendamise strateegiad;
 • läbirääkimiste põhialused ja strateegia valik tulenevalt tulemuse ja suhete olulisusest;
 • olulisemate läbirääkimiste strateegiate taktikalised valikud ning nende plussid ja miinused;
 • läbirääkimiste peamised etapid;
 • erinevate suhtlemistehnikate kasutamine läbirääkimistel;
 • praktilised harjutused uute teadmiste ja oskuste ellurakendamiseks keeruliste olukordade lahendamisel.

Koolituse eesmärgiks on:

 • hea häälestus meeskonnatööle;
 • orienteeritus põhiväärtustele ja ühistele eesmärkidele;
 • taaskäivitus koostööle.
 
Õppepäeva teemad:
 • Organisatsioonikultuur ja meie organisatsioon. 
 • Tõhus meeskond ja meie meeskond.
 • Põhiväärtused ja meie väärtused. Koostöö ja meie kokkulepped.
 

Arengupäev sisaldab nii individuaalseid kui ka meeskonnaga teostatavaid iseseisvaid töid, mis on seotud nende igapäevatööga.

KLIENDITEENINDUS

Teeninduskoolitus, mille käigus käsitletakse tööalaseid olukordi klienditeenindusel. Koolituse eesmärgiks on toetada töötajaid, et iga liige väärtustaks oma rolli ja tähtsust klienditeeninduse töös. Teeninduskoolitusel tuuakse näiteid olukordadest, mil töötaja ning tema suhtlemine ja käitumine võivad mõjutada meeskonda ja kliente igapäevatöös.

 

Kursuse sisu:

 

 • Teenindav müüja/müüv teenindaja:
  – mida peab teenindaja enda ja oma töö kohta teadma, et vastata tänaste klientide ootustele ehk mida kliendid täna ootavad teenindajalt;
  – teenindaja vaimne tervis – kuidas käib enesejuhtimine ja motivatsiooni leidmine/hoidmine.
 • Mida öelda ja teha kui klient:
  – pole tootega rahul;
  – nõuab erikohtlemist;
  – tahab rääkida töövälistest asjadest;
  – õpetab teenindajat;
  – on ründav ja ohtlik.
 • Lihtne lisamüük:
  – müük kui energiavahetuseprotsess;
  – mida mitte öelda müügis;
  – kuidas näidata kliendile tema kasu;
  – kuidas “mitte pähe määrida”.

LOGISTIKA JA LAONDUS

Koorma laadimise ja koormarihmade kinnitamise koolitusel käsitletakse tööalaseid olukordi kauba saadetise välja saatmisel.


Kursuse sisu:


 • Vastutuse määramine logistilises ahelas vastavalt CMR konventsioonile, VÕS-ile, uuele AutoVS –le (§34) ja Veoste paigutamise, kinnitamise määrusele. Näitena video teiste riikide praktikast
 • Uuest AutoVS §34 lähtuvalt paigutamisel, laadimisel ja kinnitamisel vastutuse jaotus, lubatud mõõtmete ja koormuste (täismass, teljekoormused) järgimine. Kes vastutab uue seaduse valguses ülekaalu eest.
 • Põhitõed koormate laadimisel ja kinnitamisel (IRU materjal)
 • Nõuded koormaruumile (L ja XL koormaruumi erinevus) ja kinnitusvahenditele (s.h. info etiketil)
 • Koormuse ühtlase jaotuse tagamine (pikitelje, teljejoormuste ja kandevõime osas), vältimaks lubatud teljekoormuste ja täismassi ületamist
 • Veoste kinnitamise viisid: – tõkestamine kaubaruumi konstruktsioonielementide ja/või sobivate abivahendite abil, – hõõrdetegurit suurendavate materjalide kasutamine, – sidumine selleks toodetud sidumisvahendite abil, – katmine;
 • Veosest lähtuvalt sobiva kinnitusviisi valik, kinnitusvahendite tugevuse ja arvu määramine (arvutamine)
 • Laadimisjuhendite näidised, koostamise põhimõtted
 • Veose praktiline laadimine, paigutamine, kinnitamine

  Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine.

   

  Kursuse sisu:

   

  • laonduse arenev roll logistikas ja laonduse funktsioonid;
  • lao päevatöö planeerimine ning juhtimine;
  • kauba maha- ja pealelaadimine;
  • kauba vastuvõtukontroll;
  • hoiukohtade hooldamine, komplekteerimine, pakkimine ja loovutamine;
  • laotöö ja hoiustamise efektiivsuse suurendamise võimalused;
  • inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine.

  ÕIGUS

  Kursuse sisu:

  • probleemiga seotud nõuete valdkonna piiritlemine: tsiviilnõue, sh lepingust või lepinguvälisest kohustusest tulenev nõue, maksunõue, väärteootsusest tulenev rahatrahvi nõue, rahaline karistus, sunniraha, kohtutäituri tasunõue, kohtuotsusega välja mõistetud rahalised kohustused;
  • nõude sissenõutavaks muutumine. Aegumise vastuväite esitamine ja selle tagajärg;
  • aegumisest tsiviil-, väärteo- ja kriminaalasjades;
  • täitedokument ja sundtäitmise lubamatuks tunnistamise õigus, täitemenetluse peataminekohtutäituri tasunõude aegumise erisusest;
  • võlgniku sissetulekud, millele ei saa pöörata tasunõuet;
  • mida teha, kui kohtutäitur on arestimise keelust hoolimata sissetuleku arestinud; kaebus kohtutäituri otsusele;
  • avalduste koostamine kohtutäiturile: maksegraafik, avaldus igakuise mittearestitava miinimumi arvestamiseks, mittearestitava sissetuleku vabastamiseks jne

  TEKSTILOOME

  Koolituse eesmärgiks on tutvustada veebitekstide kirjutamise reegleid ning anda kasulikke soovitusi, kuidas „igavaid“ tekste huvitavamaks muuta või klientide tähelepanu võita.

   

  Kursuse sisu:

   

  • veebiuudise/artikli kirjutamine jaanalüüs
  • veebiartikli struktuur ja muudpõhireeglid
  • veebitekstil põhinev toodete-teenuste kirjeldamine
  • oma loo jutustamine veebis

  Koolituse eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

   

  Kursuse sisu:

   

  • kirjakeelenormide muudatused ja täpsustused;
  • nimede ja nimetuste õigekirjutus ning käänamine;
  • suure algustähe ja jutumärkide õigekiri (asutuste, ettevõtete, ühingute jne. nimed/nimetused, kaubanimetused, kohanimi täiendina jm);
  • arvsõnade käänamine ning numbrite õigekirjutus;
  • lühendite ja muude tingmärkide õigekirjutus;
  • kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid;
  • kuidas vältida sõnastus- ja lausestusvigu;
  • kirjavahemärgistus;
  • soovitusi ärikirjade koostamiseks;
  • uued sõnad eesti keeles;
  • kust saab keelenõu ja -abi.
  • dokumentide vormistamise reeglid;
  • e-kirja vormistamise reeglid;
  • ülakoma;
  • lühendid;
  • suur ja väike algustäht, jutumärgid, loendite vormistamise reeglid jms.

  HARIDUS

  Koolitus viiakse läbi töötoa põhimõttel ja on osalejaid kaasav, rohkelt näitlikustatud ja interaktiivne sisaldades nii juhtumi analüüse, praktilisi näiteid kui ka arutelusid.  Koolitus sisaldab iseseisvat tööd koolituspäevade vahel. Iseseisva tööna koostab iga osaleja oma valitud õppekavarühmas ühe täiendkoolituse õppekava. 

   

  Töötubade teemad:

  • Täienduskoolituse õppekava nõuded
  • Õppekava koostamise alusdokumendid (kutsestandardid, OSKA analüüsid, riiklikud õppekavad, valdkonnas tegutsemist reguleerivad õigusaktid jne)
  • Sihtrühma ning õppe alustamise tingimuste määratlemine
  • Väljundipõhiste õpiväljundite sõnastamine
  • Õpiväljundite hindamine
  • Õppe kogumahu sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö planeerimine
  • Õppemeetodite planeerimine
  • Sidusa õppekava koostamise põhimõtted
  • Õppekava tõenduspõhisus

  Koolituse eesmärk on omandada täiskasvanute koolitaja kompetentsid, et rakendada saadud teadmisi ja oskuseid oma töös koolituste korraldajana ja/või koolitajana.

  • ülevaade täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivatest õigusaktidest; 
  • täiskasvanud õppija olemus ja eripära, sh eetika; 
  • koolitusvajaduste väljaselgitamise protsess, sh arvestamine sihtrühma õpivajadustega; 
  • koolituse planeerimise üldpõhimõtted; 
  • õppekavade koostamise üldnõuded ja praktiline õppekava koostamine; 
  • koolituse sisu ettevalmistamise põhimõtted; 
  • motiveeriv õpikeskkond ja selle kujundamine; 
  • õppeprotsessi läbiviimine, grupiprotsessid ja gruppide juhtimine; 
  • tänapäevased aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutamine; 
  • eneseanalüüsi ja -refleksiooni meetodid õpperühmas; 
  • keerukate olukordadega toimetulek koolitusel; 
  • ülevaade koolituse korraldusliku poole ja sisu hindamisest, sh analüüsimisest ja parenduste tegemisest; 
  • koolitaja heaolu, läbipõlemise ennetamine, toetamine, eneserefleksioon

  Saada meile päring, vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul

  Soovin saada koolituspakkumisi

  Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

  Mida kliendid meist arvavad?

  Kaido KullamäeKlient aastast 2006
  (Newbilder OÜ)

  Asutasin enda ettevõtte 2006. aastal ning vajasin peatselt ka raamatupidajat. Kuulutuse kaudu jõudsin Reitinguni. "Verivärske" ettevõtjana, sain Reitingust, lisaks raamatupidamisteenusele, ka teadmisi erinevate deklaratsioonide, maksude kui kõige muu kohta. Tänaseni saan pöörduda enda raamatupidaja poole nii lihtsamate kui keerulisemate küsimustega. Olen väga rahul!