Telli endale sobiv koolitus!

Ei leidnud meie koolituskalendrist sobivat koolitust või soovid koolitada kogu enda meeskonda? Telli sobiv koolitus meilt – sisekoolitus ettevõttesse, asjalik ja motiveeriv lisaväärtus strateegiapäevadele või hoopis midagi muud? Saada päring ja teeme lähtudes Sinu vajadustest ja soovidest pakkumise.

Koolituse ettevalmistamisel pöörame tähelepanu just nendele teemadele, mis on asutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on see, et koolitust saab korraldada Teile sobival ajal ja kohas. Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam.

Koolituse oodatavad õpiväljundid, sisu ja selleks vajaliku mahu kohandame vastavalt sihtrühmale ja konkreetsetele vajadustele. Allpoolt leiad mõned näited (ajajuhtimine, meeskonnatöö, konfliktijuhtimine jms) võimalikest kursuse sisudest ja mahtudest kuid küsi julgelt pakkumist, et saaksime teha pakkumuse just Sinu asutuse vajadustest lähtuvalt!

Juhtimine

Esinemisoskused (soovituslik 6 akadeemilist tundi)

Koolituse käigus käsitletakse tööalaseid olukordi esinemisel. Koolituse eesmärgiks on toetada töötajaid, kus jagame teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas enda esinemisoskust arendada ja kasutada ära oma tugevaid külgi.

 • Lavanärviga toimetulek –Psühholoogilised ja füüsilised pinged avalikul esinemisel. Miks need tekivad ja kuidas läbi teadlikustamise nendega toime tulla.
 • Ettekande ettevalmistus – Kuidas koostada ettekanne mis on meeldejääv ja haarav. Kuidas ettekannet alustada ja lõpetada. Milliseid nippe kasutada publiku tähelepanu hoidmiseks nii paberilt loetud ettekande kui improviseeritud kõne puhul.
 • Kehakeel – Milliseid märke me loeme välja teiste kehakeelest. Kuidas näevad mind teised. Millised kehakeelesõnumid jätavad sinust avatud ja enesekindla inimese mulje, millega reedad, et oled ebakindel ja haavatav. Kas minu kehakeel võib mõjutada ka mind ennast.

Ajajuhtimine ja enesemotivatsioon (soovituslik 6 akadeemilist tundi)

Kuidas juhtida aega ja olla motiveeritud? Oled vahel tundnud, et ööpäevas võiks olla 25tundi – kohustused kasvavad üle pea, seatud prioriteedid kõiguvad kergesti paigast ja jõuad tegeleda vaid sellega, millega juba kiire? Kuidas kontrollida aega?

Praktiline kursus lühiloengute, testide ja rühmatöödega kogenud psühholoogilt ja koolitajalt!

Kursuse sisu:

 • Kas ma teen alati seda, mida onvaja teha?
 • Millega ma raiskan teiste aega?
 • Mis on reaktiivne ja misproaktiivne tegutsemine?
 • Ajaraiskamise vallandajad.
 • Test – millistajakasutusstrateegiat kasutad?
 • Liikumine ajamaatriksis.
 • Plaan aja efektiivsemaksjuhtimiseks
 • Mis on enesemotivatsioon?
 • Motivatsiooni kaotamise kolmpeamist põhjust (enesekindluse puudumine, fookuse puudumine, suuna puudumine).Kuidas neid kõrvaldada?
 • Motiveeriva keskkonna loominetööl.
 • Mille külge saaksin ankurdada omakarjääri?

Meeskonnatöö (soovituslik 6 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärgiks on tõsta iga üksikisikumeeskonnaliikme motivatsiooni tööalaseks panustamiseks ja üksteise aitamiseks, võimendada osalejates ühtse meeskonna tunnet ning selle tulemusena saavutada meeskonnatöös tõhususe kasv.

 • mis on meeskond?
 • meeskonnatöö printsiibid;
 • koostööd takistavad tegurid;
 • mina ise meeskonnaliikmena;
 • meie meeskonnana;
 • kuidas tulla toime konfliktsituatsioonidega?
 • ajajuhtimise põhimõtted ja tööriistad;
 • toimetulek stressiga ja läbipõlemise ennetamine

Personalijuhtimise koolitusprogramm (soovituslik 36 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärgiks on tõsta peamiselt töötleva tööstuse ettevõtete efektiivsust ja tagada läbi tõhusamapersonalijuhtimise tugevam organisatsioonikultuur.

Kursuse sisu:

 • personalijuhtimise tähtsus kaasaegses ettevõttes;
 • tööjõuturg ja värbamine;
 • töötaja areng ja selle toetamine ettevõttes;
 • personali arvestus ja dokumentatsioon;
 • ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel;
 • personalijuhi enda toimetulek pingetega ning nende juhtimine .

Klienditeenindus

Kaasaegne klienditeenindus (soovituslik 6 akadeemilist tundi)

Teeninduskoolitus, mille käigus käsitletakse tööalaseid olukordi klienditeenindusel. Koolituse eesmärgiks on toetada töötajaid, et iga liige väärtustaks oma rolli ja tähtsust klienditeeninduse töös. Teeninduskoolitusel tuuakse näiteid olukordadest, mil töötaja ning tema suhtlemine ja käitumine võivad mõjutada meeskonda ja kliente igapäevatöös.

Kursuse sisu:

 • Teenindav müüja/müüv teenindaja:
  – mida peab teenindaja enda ja omatöö kohta teadma, et vastata tänaste klientide ootustele ehk mida kliendid täna ootavad teenindajalt;
  – teenindaja vaimne tervis – kuidas käib enesejuhtimine ja motivatsiooni leidmine/hoidmine.
 • Mida öelda ja teha kui klient:
  – pole tootega rahul;
  – nõuab erikohtlemist;
  – tahab rääkida töövälistest asjadest;
  – õpetab teenindajat;
  – on ründav ja ohtlik.
 • Lihtne lisamüük:
  – müük kui energiavahetuseprotsess;
  – mida mitte öelda müügis;
  – kuidas näidata kliendile tema kasu;
  – kuidas “mitte pähe määrida”.

Logistika ja laondus

Koorma laadimine ja kinnitamine (soovituslik 8 akadeemilist tundi)

Koorma laadimise ja koormarihmade kinnitamise koolitusel käsitletakse tööalaseid olukordi kauba saadetise välja saatmisel.

Kursuse sisu:

 • Vastutuse määramine logistilises ahelas vastavalt CMR konventsioonile, VÕS-ile, uuele AutoVS –le (§34) ja Veoste paigutamise, kinnitamise määrusele. Näitena video teiste riikide praktikast
 • Uuest AutoVS §34 lähtuvalt paigutamisel, laadimisel ja kinnitamisel vastutuse jaotus, lubatud mõõtmete ja koormuste (täismass, teljekoormused) järgimine. Kes vastutab uue seaduse valguses ülekaalu eest.
 • Põhitõed koormate laadimisel ja kinnitamisel (IRU materjal)
 • Nõuded koormaruumile (L ja XL koormaruumi erinevus) ja kinnitusvahenditele (s.h. info etiketil)
 • Koormuse ühtlase jaotuse tagamine (pikitelje, teljejoormuste ja kandevõime osas), vältimaks lubatud teljekoormuste ja täismassi ületamist
 • Veoste kinnitamise viisid: – tõkestamine kaubaruumi konstruktsioonielementide ja/või sobivate abivahendite abil, – hõõrdetegurit suurendavate materjalide kasutamine, – sidumine selleks toodetud sidumisvahendite abil, – katmine;
 • Veosest lähtuvalt sobiva kinnitusviisi valik, kinnitusvahendite tugevuse ja arvu määramine (arvutamine)
 • Laadimisjuhendite näidised, koostamise põhimõtted
 • Veose praktiline laadimine, paigutamine, kinnitamine

Laotöö korraldamine (soovitluslik 8 akadeemilist tundi)

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine.

Kursuse sisu:

 • laonduse arenev roll logistikas ja laonduse funktsioonid;
 • lao päevatöö planeerimine ning juhtimine;
 • kauba maha- ja pealelaadimine;
 • kauba vastuvõtukontroll;
 • hoiukohtade hooldamine, komplekteerimine, pakkimine ja loovutamine;
 • laotöö ja hoiustamise efektiivsuse suurendamise võimalused;
 • inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine.

Õigus

Võlanõustamine. Nõuete aegumine ja võlgniku nõustamine täitemenetluses (soovituslik 12 akadeemilist tundi)

Kursuse sisu:

 • probleemiga seotud nõuete valdkonna piiritlemine: tsiviilnõue, sh lepingust või lepinguvälisest kohustusest tulenev nõue, maksunõue, väärteootsusest tulenev rahatrahvi nõue, rahaline karistus, sunniraha, kohtutäituri tasunõue, kohtuotsusega välja mõistetud rahalised kohustused;
 • nõude sissenõutavaks muutumine. Aegumise vastuväite esitamine ja selle tagajärg;
 • aegumisest tsiviil-, väärteo- ja kriminaalasjades;
 • täitedokument ja sundtäitmise lubamatuks tunnistamise õigus, täitemenetluse peataminekohtutäituri tasunõude aegumise erisusest;
 • võlgniku sissetulekud, millele ei saa pöörata tasunõuet;
 • mida teha, kui kohtutäitur on arestimise keelust hoolimata sissetuleku arestinud; kaebus kohtutäituri otsusele;
 • avalduste koostamine kohtutäiturile: maksegraafik, avaldus igakuise mittearestitava miinimumi arvestamiseks, mittearestitava sissetuleku vabastamiseks jne

Tekstiloome

Veebitekstide koostamine (soovituslik 8 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärgiks on tutvustada veebitekstide kirjutamise reegleid ning anda kasulikke soovitusi, kuidas „igavaid“ tekste huvitavamaks muuta või klientide tähelepanu võita.

Kursuse sisu:

 • veebiuudise/artikli kirjutamine jaanalüüs
 • veebiartikli struktuur ja muudpõhireeglid
 • veebitekstil põhinevtoodete-teenuste kirjeldamine
 • oma loo jutustamine veebis

Eesti kirjakeel (soovituslik 8 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

Kursuse sisu:

 • kirjakeelenormide muudatused jatäpsustused;
 • nimede ja nimetuste õigekirjutusning käänamine;
 • suure algustähe ja jutumärkideõigekiri (asutuste, ettevõtete, ühingute jne. nimed/nimetused, kaubanimetused,kohanimi täiendina jm);
 • arvsõnade käänamine ning numbriteõigekirjutus;
 • lühendite ja muude tingmärkideõigekirjutus;
 • kokku- ja lahkukirjutamisepõhireeglid;
 • kuidas vältida sõnastus- jalausestusvigu;
 • kirjavahemärgistus;
 • soovitusi ärikirjade koostamiseks;
 • uued sõnad eesti keeles;
 • kust saab keelenõu ja -abi.

Küsi pakkumist

Kirjelda oma soov ja võtame teiega ühendust.


(eeldatav koolituse aeg, grupi suurus, asukoht, toitlustus, koolitaja eelistus jms.)

Soovin saada koolituspakkumisi

Sisesta enda e-posti aadress ning saa parimad pakkumised meilile

Mida kliendid meist arvavad?

Piret Sillaots"Ettevõtluse
baaskoolitus koos
äriplaani koostamisega"
märts 2022

Tahtsin teatada rõõmusõnumit! Minu äriplaan sai toetuse :)
Olen väga tänulik kogu abi ja toetuse eest. Ettevõtluskoolituse läbimine andis mulle julguse oma plaanid ellu viia ning alustada uut teekonda ettevõtjana.